Logopedie
Hoe kunnen wij u helpen?

Logopedie, een logische keuze bij taal- en spraakproblemen

Een logopedist kan bij veel verschillende soorten klachten worden ingeschakeld. Als uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met de uitspraak van woorden of de formulering van hele zinnen. Of bij pasgeboren baby’s die moeite hebben met slikken. Ook voor volwassenen kan een logopedische behandeling, bijvoorbeeld als u stotter- of ademproblemen heeft, een logische keuze zijn. Veelzeggend is gespecialiseerd in kinderlogopedie, maar ook voor volwassenen hebben we toegespitste behandelingen.

Het werkgebied van een logopedist

Het werk van een logopedist is heel divers. De meest voorkomende werkgebieden zijn taal, spraak, afwijkend mondgedrag, stem en gehoor.

Taal

Communicatie is erg belangrijk. Om goed te kunnen communiceren is taal essentieel.
Taal is onmisbaar op zoveel vlakken. Door middel van taal maken we onszelf verstaanbaar, drukken we onze gevoelens uit, laten we weten wat onze behoeftes zijn, nemen we nieuwe informatie tot ons en maken we contact met anderen. Goed kunnen communiceren is vrijwel cruciaal om ons verder te ontwikkelen, op sociaal en intellectueel gebied. Toch is het spreken, lezen en schrijven van een taal niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Taalontwikkelingsproblemen hebben vaak te maken met de groeifase waarin het kind zich bevindt. Met een goede begeleiding van zowel ouders als het kind werken we samen aan de taalontwikkeling van uw zoon of dochter.

Voorbeeld: Wanneer iemand een kleine woordenschat heeft of het moeilijk vindt om goede zinnen te maken, kan de logopedist hierbij helpen.

Spraak
Woorden spreken we uit, maar het is belangrijk dat elke klank goed uitgesproken wordt. Door het anders uitspreken van een klank kan een woord een hele andere betekenis krijgen of wordt de boodschap niet begrepen. Voorbeeld: 'toe' in plaats van 'koe'.

Afwijkend mondgedrag
Om duidelijk te kunnen spreken is het van belang dat de spieren in en om de mond sterk zijn. Als er geen goed evenwicht is in de mondspieren kan dit de uitspraak bemoeilijken (kinderen kunnen gaan slissen/lispelen), maar ook zorgen voor slikproblemen. Afwijkende mondgewoonten kunnen ook zorgen voor een verkeerde stand van de tanden.

Stem
De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Op het moment dat iemand hees of schor is, kan het ook moeilijk zijn om goed te communiceren. Ook een verkeerde ademhaling kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

Gehoor
Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort, beïnvloedt de reactie. Goed horen is daarom van groot belang.

Logopediepraktijk in Wolvega; Logopedie Veelzeggend in Friesland;

Taalontwikkelingsstoornis signaleren

Enkele signalen bij baby's:

•           Brabbelt niet of weinig gevarieerd
•           Is opvallend stil tijdens het spelen
•           Zegt en begrijpt weinig woordjes
•           Is snel boos of verdrietig als je hem niet begrijpt

Enkele signalen bij peuters:
•           Maakt nog geen duidelijke zinnen
•           Is moeilijk te verstaan
•           Brabbelt nog veel en heeft een eigen taaltje
•           Er is nog geen gesprekje mogelijk

Verwijzing naar een logopedist

 

Logopedie valt binnen de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars (De Friesland, CZ/Ohra) vraagt een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts/consultatiebureau-arts, tandarts of specialist (bijvoorbeeld KNO-arts).

Voor de andere zorgverzekeraars (Zilveren Kruis/Achmea, VGZ,  VRZ, Menzis, DSW, Caresq, ENO) is het niet  nodig dat u een verwijsbrief haalt en dat betekent dat u zelf een afspraak kunt maken en dat we tijdens het eerste contact bepalen of logopedie voor u, of uw kind, geïndiceerd is. Twijfelt u over uw zorgverzekeraar? Dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u helpen. Of u vraagt voor de zekerheid een verwijsbrief aan bij de huisarts.

Veelzeggend in Oldeberkoop; Logopedie Veelzeggend in Steggerda

Onderzoek en logopedische behandeling

Logopediepraktijk in Wolvega; Logopedie Veelzeggend in Friesland;

Na de aanmelding wordt een eerste afspraak ingepland. Tijdens de eerste afspraak is er een intake en een anamnesegesprek, waarin de klachten en uw verwachting wordt besproken. Daarna volgt logopedisch onderzoek en worden de resultaten met u besproken. Het behandelplan wordt specifiek voor u (of uw kind) opgesteld en dit wordt met u besproken. Hierna volgt de logopedische behandeling.

Een therapiesessie duurt 25 tot 30 minuten en heeft meestal een wekelijkse frequentie. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de hulpvraag. Er wordt gewerkt met een logopedieschrift of logopediemap waarin oefeningen geplakt of geschreven worden. Deze dienen thuis een aantal keer per week herhaald te worden.

 

Evaluatie tijdens het behandeltraject

Voorafgaand aan het behandeltraject wordt door de logopedist, in overleg met de cliënt en/of ouders, een behandelplan opgesteld. Tijdens het behandeltraject evalueren we regelmatig, zodat we het effect van de logopedische behandeling kunnen beoordelen. Op basis daarvan kunnen we met u overleggen of we het behandelplan moeten aanpassen. De regelmaat van het evalueren is afhankelijk van het aantal afgesproken behandelingen. 

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het erg belangrijk dat wij logopedische zorg bieden die aansluit bij uw wensen. Vandaar dat wij tijdens het behandeltraject regelmatig met u evalueren, maar wij vinden het ook prettig om na afsluiting van het behandeltraject van u te horen hoe u onze zorg heeft ervaren. Het bedrijf Qualizorg voert voor ons het cliënttevredenheidsonderzoek uit. Het invullen van de digitale vragenlijst is geheel anoniem.